Algemene Voorwaarden William’s Pedicure Vlijmen

  1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen William’s Pedicure praktijk en een cliënt waarop William’s Pedicure praktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  1. Diensten

William’s Pedicure praktijk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

  1. Afspraken

Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of via de website worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan William’s Pedicure praktijk  door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag William’s Pedicure praktijk 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag William’s Pedicure praktijk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door William’s Pedicure praktijk, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

  1. Tarieven en betaling

William’s Pedicure praktijk vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan William’s Pedicure praktijk

William’s Pedicure praktijk is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.